SCALED – Supporting Content and Language Learning Across Diversity

Celem projektu SCALED (Supporting Content and Language Learning Across Diversity) jest opracowanie nowej oferty edukacyjnej – kursu zdalnego w zakresie metod edukacji włączającej, uniwersalnego projektowania w edukacji oraz metod zwiększania dostępności procesu nauczania, treści i materiałów w kontekście kształcenia językowego oraz poprzez język (ang. EFL, CLIL, EMI). 

Kurs stanowić będzie część oferty szkolenia i doskonalenia zawodowego przyszłych i obecnych nauczycieli języków obcych i nauczycieli akademickich. Wyposaży ich  w narzędzia pozwalające na likwidowanie barier i efektywne włączenie wszystkich uczniów w proces kształcenia językowego. Właściwe przygotowanie zawodowe nauczycieli w zakresie odpowiadania na zróżnicowane potrzeby wszystkich uczących się, a zwłaszcza osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest warunkiem koniecznym inkluzji społecznej. Korzyści długoterminowe to wyrównanie szans edukacyjnych i znaczące podniesienie dobrostanu dzieci i młodzieży uczącej się języków obcych i poprzez język.

Projekt jest uzupełnieniem działań równościowych i antydyskryminacyjnych na UW i odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności akademickiej i szkolnej (nauczycieli języków obcych). 

W ramach projektu przewidziano spotkania grup roboczych, warsztaty i konferencje.  

Liderem projektu na Uniwersytecie Warszawskim jest Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW. Z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego w projekcie biorą udział również Centrum Kompetencji Cyfrowych UW oraz Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW. Projekt realizowany jest w partnerstwie z  Oslo Metropolitan University (OsloMet). Rolą CKC UW jest wsparcie projektu od strony metodologii nauczania zdalnego i wykorzystywania cyfrowych narzędzi edukacyjnych. ,

Więcej informacji dostępne jest tu: https://scaled.uw.edu.pl/

Projekt SCALED korzysta z dofinansowania o wartości 118.000€ otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu SCALED jest stworzenie kursu online przygotowującego nauczycieli do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.