O ReIn UW

27 lutego 2024 roku w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie dokonano uroczystej inauguracji Repozytorium Instytucjonalnego UW (ReIn UW). Platforma ta umożliwia gromadzenie i udostępnianie pełnotekstowych publikacji naukowych (wraz z metadanymi), materiałów dydaktycznych, prac dyplomowych czy raportów badawczych powstających na Uniwersytecie Warszawskim. Zastąpiła ona funkcjonujące od 2012 roku Repozytorium UW, a zgromadzone tam zasoby zostały uzupełnione o materiały z okresu ostatniej ewaluacji działalności naukowej na UW za lata 2017–2021 oraz ponad 8 tys. publikacji nowych, wydanych po 2022 roku, pobranych z Polskiej Bibliografii Naukowej. 

Podstawowe informacje: 

  • Oparte na oprogramowaniu DSpace CRIS 7 dostosowanym do specyficznych potrzeb społeczności Uniwersytetu Warszawskiego.
  • Zoptymalizowane pod kątem indeksowania w Google Scholar: łatwiejsza wymiana wiedzy oraz promocja dorobku naukowego uczelni.
  • Automatyczny import danych o publikacjach: platforma zintegrowana z systemami ORCID i Crossref.
  • Zwiększenie widoczności w badaczy z UW w Internecie oraz większa liczba cytowań: informacje o cytowaniach pobierane z bazy Scopus i narzędzi altmetrycznych (Altmetrics, Dimensions, PlumX Metrix).
  • Łatwa integracja z systemami zarządzania bibliografią.
  • Dodawanie zasobów jest możliwe po zalogowaniu kontem CAS UW.

Repozytorium Dane Badawczych UW

Obok ReIn UW w ostatnim czasie na UW uruchomione zostało Repozytorium Dane Badawcze UW. Platforma ta służy do gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych badawczych generowanych w trakcie badań naukowych prowadzonych na UW. W perspektywie oba repozytoria będą ze sobą ściśle związane, umożliwiając udostępnianie publikacji wraz z wynikami badań.

Otwarta Nauka na UW

Oba repozytoria wpisują się w ideę otwartej nauki, która zakłada dążenie do zwiększania dostępności informacji naukowej dla wszystkich. Otwarty dostęp do publikacji i danych badawczych sprzyja wymianie informacji między naukowcami, przyspiesza tempo badań naukowych i zwiększa ich transparentność. Zarówno Repozytorium Instytucjonalne UW, jak Repozytorium Dane Badawcze UW znacząco wpływają na widoczność i zasięg badań naukowych, wspomagając wymianę informacji i rozwój współpracy naukowej. Jednocześcnie ułatwiają spełnianie wymogów grantodawców i instytucji oceniających.

Strona Repozytorium Instytucjonalnego UW: https://repozytorium.uw.edu.pl/

Strona Repozytorium Danych Badawczych UW: https://danebadawcze.uw.edu.pl/

 

 

Koordynatorem działań nad powstaniem platformy była Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW). Opracowano ją ze środków Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) w ramach działania V.3.3. „Opracowanie, przyjęcie i realizacja polityki otwartej nauki Uniwersytetu Warszawskiego”.