Rosnące zainteresowanie badaczy narzędziami cyfrowymi, a zarazem szerokim upowszechnianiem materiałów źródłowych w internecie, przekłada się w ostatnich latach na większe zaangażowanie środowiska naukowego w projekty związane z edycjami cyfrowymi.

Profesjonalne edycje cyfrowe pozwalają na takie udostępnianie tekstów źródłowych, które oferuje o wiele więcej niż samą lekturę – interaktywny dostęp do warstwy krytycznej lub adnotacji historycznych, możliwość automatycznego przeszukiwania tekstu czy wizualizowanie warstwy semantycznej. Ich tworzenie wymaga ścisłej współpracy naukowców mających wiedzę merytoryczną o samym źródle oraz zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie edycji od strony technicznej. W odróżnieniu jednak od realizacji standardowych usług informatycznych przygotowanie edycji cyfrowej wymaga nie tylko dobrania gotowych rozwiązań czy wykonania określonych prac informatycznych, ale także specjalistycznej pracy merytorycznej związanej z kodowaniem konkretnego materiału tekstowego, dostosowanej do specyfiki projektu.

Założenie Pracowni Edycji Cyfrowych w ramach CKC ma na celu stworzenie wyspecjalizowanego zespołu, kompetentnego w zakresie edytorstwa cyfrowego, kodowania semantycznego (przede wszystkim w standardzie TEI) i wizualizacji danych tekstowych. 

Inicjatywa ta włącza się w szerszy plan zbudowania profesjonalnego zaplecza kompetencyjnego i infrastrukturalnego dla badaczy UW, zwłaszcza humanistów gotowych na korzystanie z metod i narzędzi cyfrowych w swojej pracy naukowej. Plan ten realizowany jest konsekwentnie w ramach Działania “Humanistyka cyfrowa” w Programie “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.