ERC Advanced Grant

11 kwietnia 204 roku Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) ogłosiła wyniki konkursu na Advanced Grants. Jedną z nagrodzonych badaczek jest prof. Grażyna Jurkowlaniec z Wydziału Nauk o Kulturze i Sztuce UW, która w ramach grantu przyznanego w panelu nauk humanistycznych i społecznych poprowadzi projekt SAIGA – Scholars, Animals, Images, Geographies and the Arts: De-exoticizng Eastern Europe in the Early Modern Period. Na realizację działania przyznano dofinansowanie w wysokości 2,5 miliona euro i rozpocznie się ona w październiku 2024 roku.

Zwierzęta w Europie Wschodniej

Zespół badawczy przeanalizuje relacje między nowożytnymi studiami prowadzonymi nad fauną Europy Wschodniej a wyobrażeniami dotyczącymi tego regionu, które ukształtowały się między XVI a XVIII wiekiem. Zdaniem prof. Jurkowlaniec to właśnie wizerunki i opisy zwierząt są kluczem do zrozumienia sposobu postrzegania tych terenów, a projektowane badania mogą doprowadzić do krytycznej rewizji dzisiejszego sposobu rozumienia pojęcia Europy Wschodniej.

Humanistyka cyfrowa

SAIGA to projekt multidyscyplinarny, w którym splotą się obszary badawcze i metodologie tradycyjnie łączone z historią nauki, historią sztuki, dziejami książki, geografią historyczną, filologią i literaturoznawstwem. Realizowany będzie przez zespół o szerokich i uzupełniających się kompetencjach, wykraczających poza ramy konwencjonalnie pojmowanych dziedzin nauki. Kluczowe będzie w nim wykorzystanie możliwości oferowanych współczesnej humanistyce przez technologie cyfrowe. Jednym z podstawowych narzędzi analizy i udostępniania materiałów źródłowych, danych badawczych oraz ich wizualizacji będzie relacyjna baza danych URUS, od kilku już lat rozwijana we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych UW.

SAIGA i URUS to łacińskie nazwy odpowiednio suhaka stepowego i tura, zwierząt, które intrygowały nowożytnych badaczy i które uznawane były za typowe dla Europy Wschodniej.

URUS – baza danych i serwis internetowy poświęcony grafice nowożytnej Europy Wschodniej i Środkowej  >>> https://urus.uw.edu.pl